Фирма „ГСИ - БАЛКАНИ“ ЕООД е акредитирана  от ИА-БСА по ISO 17020:2012 като Орган за контрол тип С.

Органът за контрол (ОК)  от вид С е обособен като самостоятелно звено в структурата на при "ГСИ- БАЛКАНИ" ЕООД. Разработени са и утвърдени правила под формата на процедури и методи за контрол за управление на процесите, свързани с контрола на качеството. В структурата на документацията на СУ се включват – Наръчник по качеството, Процедури от СУ – Процедури за управление(ПУ) и Процедури за контрол (ПК), Формуляри от СУ и външни документи. Акредитираният обхват, съгласно заповед № А 366/08.10.2018г.

Декларация

ОК разполага с достатъчен на брой персонал, притежаващ познанията, необходими за изпълнението на нормалните му функции по контрола от декларирания обхват. Органът за контрол се състои от Ръководител, Зам. ръководители/отговорник за СУ, Зам. ръководител/ОМО, Зам. ръководител/Отговорник ЗБР/ ОНО и специалисти. Шест специалисти от персонала на ОК са с висше електротехническо образование и седем – със средно специално електротехническо образование. Органът за контрол е документирал правила за изпълнение на изискванията към персонала чрез процедура ПУ 6.1-1 "Подбор, обучение, официално упълномощаване и наблюдение на специалистите и другите членове на персонала, участващи в дейности по контрол" и процедура ПУ 6.1-2 Осигуряване на подходящо разграничаване на отговорностите и отчетността между контрола и другите дейности. Изискванията за образование, обучение, технически знания, умения и опит са документирани в длъжностни характеристики и ФК 6.1-1 "Специфични изисквания към работещите в ОК при "ГСИ-Балкани" ЕООД. Специалистите са запознати с изисквания  за образование, обучение, технически знания, умения и опит , като всеки един от тях е  подписал длъжностна характеристика.

Органът за контрол ясно е документирал правила за изпълнение на изискванията по безпристрастност и независимост. Органът за контрол спазва в дейността си конфиденциалност по отношение на цялата информация, получена по време на контрола. Въведени са правила за уведомяване на клиента при предоставяне на конфиденциална информация, когато ОК е задължен по закон и за запазване на конфиденциалността на информацията, получена от източници различни от клиента.

Органът за контрол е документирал правила за изпълнение на изискванията към Помещения, условия и оборудване чрез процедури ПУ 6.2-1 "Подбор и одобряване на доставчици", ПУ 6.2-2 "Проверка (верификация) на входящите материали и услуги", ПУ 6.2-3 "Осигуряване на подходящи помещения и условия за съхранение", ПУ 6.2-4 "Поддържане на оборудването, проследимост на измерванията, калибрационни интервали", ПУ 6.2-6 "Действия с неизправно оборудване". Правилата за достъп до определените помещения и оборудване, използвани за извършване на дейностите по контрол са описани в процедури ПУ 6.2-3 и ПУ 6.2-4 . Съответсвтвието на помещенията и условията за поддържането и използването по предназначение е осигурено чрез периодични измервания на факторите на работната среда.

Оборудването на ОК е идентифицирано в СпК 6.2-1 Списък на техническите средства и ФК 6.2-5 Картон на оборудване за контрол. В процедура ПУ 6.2-4 “Поддържане на оборудването, проследимост на измерванията, калибрационни интервали” са определени действията и отговорностите за идентификация и поддържане на средствата за измерване, както и действия с неизправни технически средства. Калибрирането на средствата за измерване се извършва съгласно план за калибриране, като ОМО следи за спазване на определените калибрационни периоди. Посочени са правила за осигуряване на проследимост и за определяне на интервалите на рекалибриране. ОК разполага с калибрирани еталони, с които извърва вътрешна проверка за функционална пригодност на период от 1 година. Чрез калибриране на средствата за измерване в акредитирани в национални и международни лаборатории е осигурена тяхната проследимост. Съгласно процедура ПУ 6.2-4 “Поддържане на оборудването, проследимост на измерванията, калибрационни интервали”, ежегодно СИ подлежат на  функционална и вътрешна проверки между редовните калибрирания. Действията с неизправно оборудване са описани в процедура ПУ 6.2-6 «Действия с неизправно оборудване».

ОК има документирани процедури ПУ 6.2-1 "Подбор и одобряване на доставчици" и ПУ 6.2-2 "Проверка (верификация) на входящите материали и услуги".

Органът за контрол е документирал правила, методи за контрол и процедури ПУ 5.1-1 "Система за управление на договорите или поръчките за работа", ПУ 7.1-1 "Планиране на контрола и вземане на извадки", ПУ 7.1-2 "Вземане на извадки, обработване и тълкуване на резултати при прилагане на статичстически методи при контрола", ПУ 7.1-3 "Правила за безопасно извършване на контрол". Органът за контрол поддържа в актуално състояние и на разположение на персонала на всички процедури и стандарти, за приемане на заявките и сключване на договорите, документиране своевременно на първичните данни от контрол, както и за проверката на всички изчисления и преноса на данни. Специфичните правила за безопасен контрол на отделните параметри са включени в документираните процедури за контрол, както и в процедура ПУ 7.1-3 "Правила за безопасно извършване на контрол".

Ремонт на електродвигатели и трансформатори.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Цехът е оборудван с най-модерни машини и съоръжения за ремонт на електродвигатели, генератори и трансформатори по съвременните технологии VPI и Rezin-Rich на база термореактивни смоли с клас на

топлоустойчивост F и H. Притежава лиценз за ремонт на електродвигатели във взривозащитено изпълнение. Има натрупан опит в ремонта на електродвигатели и генератори и предлага:

  • ремонт на нисковолтови и високоволтови двигатели в нормално и взривозащитено изпълнение;
  • консултации по текущи и основни ремонти на електродвигатели, генератори и трансформатори;
  • изработка на твърди секции на високоволтови и нисковолтови електродвигатели.

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД “РЕТ”

През 1984г. по инициатива на ръководството на „Нефтохим” се организира стопанско сдружение на 11 предприятия от окръга и се подписва договор за изграждане на База за ремонт на електродвигатели и трансформатори (БРЕДТ).

          През 1986г. започва строителството на базата, а през 1988г. тя е завършена.

          В началото на 1991г. фирма „Нефтохим” откупува всички дялове на сдружението и БРЕДТ става нейно поделение.

          Цехът е оборудван с най-модерни машини и съоръжения за ремонт на електросъоръжения в обикновено и взривозащитено изпълнение. Ремонтират се електродвигатели, генератори (60 МВт), трансформатори, като се възстановяват намотки и повредени части, извършва се динамично балансиране (до 10 т), преработва се трансформаторно масло.

          Цех Ремонт на електродвигатели и трансформатори (РЕТ) има два участъка – Ел.ремонти и Механични ремонти.

Участък Ел.ремонти има следните отделения:

  •  Импрегнации под вакуум и налягане (VPI) с габаритни размери на съда диаметър 1.9м. и дълбочина 2.3м, и капкова импрегнация. Изпичането става в електропещи с нагряване до 200ºС;
  •  В отделение Твърди секции изработват и полагат намотки за високоволтови двигатели по технологии Rezin -Rich и VPI, а в отделение Насипни секции се възстановяват статори на ниско волтови двигатели.

          В участък Механични ремонти се извършва демонтаж и монтаж на ел.двигатели, ревизия на съоръженията, ремонтират се маслени трансформатори, обгарят се намотки в пещ, работеща с природен газ, и екологично почистване на части с пясък от плодови костилки.

          Всички ремонтирани съоръжения се изпитват в изпитателната лаборатория. За намаляване на вредностите в работните помещения при обгаряне на намотки с импрегнационен лак, през 1994г. е монтирана газова пещ с камера за вторично доизгаряне, като по този начин в атмосферата се отделя само пара и въглероден диоксид.