"ГСИ - БАЛКАНИ" ЕООД търси да назначи Електромонтьори.
Работата е по сервизен договор с "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.
Участва в цялостната производствена дейност на електрослужбата - техническото и оперативно обслужване и ремонта на електрооборудването в инсталацията.
Грижи се за правилната техническа експлоатация на електрооборудването в инсталацията.
Извършва огледи на електрооборудването и се грижи за недопускане на аварии на електрооборудването.
Грижи се за правилното ползване, съхранение и попълване на документацията, свързана с изпълнение на дейността.
Взема участие във всички форми на обучение на ел. персонала, самообразова се и непрекъснато повишава квалификацията си.
Когато работи на смени:
• Осъществява прегледи, текуща експлоатация и ремонти регламентирани от Правилниците, Наредбите, утвърдените инструкции и други нормативни документи.
• Осъществява всички организационни и технически мероприятия осигуряващи безопасност на труда при допускане до работа на ремонтния персонал и работещите от външни организации в инсталацията .
• Записва всички пред аварийни и аварийни ситуации в дневника за дефекти на електрооборудването, известява за тях съответните длъжностни лица.

Образование:
Средно професионално електротехническо – „Електроснабдяване на промишлени предприятия”, ”Електрически машини и апарати”, ”Електроенергетика”, или други подходящи ел. специалности.
Кандидатури на хора без подходящо образование няма да се разглеждат.

Могат да кандидатстват пенсионери или хора без стаж по специалността.
office@gsi-balkani.com
valchev@gsi-balkani.com

Кандидатстване

Файловете трябва да бъдат по-малки от 5 MB.
Разрешени разширения на файлове: rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp.