„ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД притежава Удостоверение № БС059/ 01.2008 г. издадено от Главна Дирекция „Инспекция за Държавен технически надзор”. Проектирането, производството, контрола и изпитването на съоръженията под налягане се извършват съгласно изискванията на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане” въвеждаща Директива РЕD 97/30 ЕС и EN 13445. „ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД не извършва проектантска дейност, но работи съвместно с проектантски организации. За издаването на сертификат за съответствие съгласно РЕD 97/23 ЕС  ползва услугите на ТUV Rheinland България. Освен съдове под налягане „ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД изработва стандартно и нестандартно оборудване както и резервни части за това оборудване.